Küldetésünk

Két tanítási nyelvű, interkulturális magániskola vagyunk (4 évfolyammal az alsó- és 4 évfolyammal a felső tagozaton). Fenntartó az Osztrák-Magyar Európaiskola Alapítvány. Elkötelezettnek érezzük magunkat a világszerte tevékenykedő Keresztény Iskolatestvérek Katolikus Szerzetesrend (FSC) alapelvei iránt.

Európai iskola

Keresztényi felelősséggel nevelünk, és nyitottak vagyunk más vallási felekezetek tagjai felé.
Munkánk alapját egy szabad, egyesült Európa értékei képezik, melyek közül kiemelkedő helyen említenénk a világra való nyitottságot, a demokratikus felfogást és viselkedési formákat és a kultúrákat összekötő magatartást – a nemzeti sajátosságok tiszteletben tartása mellett. Ezért nálunk az ideológiai agitációnak és a világnézeti megkülönböztetésnek nincs helye.

Univerzális nevelés

Nálunk a gyermek áll a középpontban.
Különösen figyelünk arra, hogy nevelésünk átfogó, teljes körű legyen. Fontosnak tartjuk az interkulturális képességek és tárgyi kompetenciák elsajátítása mellett a megalapozott személyiségfejlődést, valamint az alapkészségek közvetítését.

Ezekre néhány példa:
kommunikációs képesség, csapatmunka, nyitottság a nemzetek közötti megértésre és tolerancia, kreativitás, kritikai érzék, rugalmasság, döntésképesség, probléma- és konfliktusmegoldó képesség, ítélőképesség, teljesítményorientáltság és tudásvágy, kezdeményező készség, megbízhatóság és kitartás, segítőkészség, őszinteség, beleérző képesség.
Jó viszony a tanárok, diákok és a szülők között, valamint jól működő testvériskolai kapcsolatok elősegítik a nevelő munkánkat. Kínálatunk része a napközi foglalkozás vonzó szabadidős programokkal. Képzett kollégák segítik elő a napközis gyerekek délutáni tanulását.

Készen Európára

Egy átfogó osztrák-magyar képzési központ része vagyunk (az óvodától az érettségiig), ahol a magyar és a német nyelv egyenjogúságnak örvend. Kétnyelvű bizonyítványaink mindkét állam, valamint az Európai Unió területén is elismertek.

Iskolánk és oktatásunk célkitűzései és igényei nagy mértékű teljesítőkészséget és -képességet követelnek meg. Emellett figyelünk arra is, hogy a tanulási folyamat a legnagyobb mértékben személyre szabott legyen. A motivációt és az önálló előrelépést a tanulásban azáltal mozdítjuk elő, hogy a tanulóra eső felelősséget át is adjuk neki (az autonóm tanulás alapelvei szerint).

Oktatási céljaink és képzésünk színvonala az osztrák és a magyar alap- és középfokú közoktatás tantervi követelményeihez orientálódnak.

Tevékenységünk egyik súlypontja a nyelvi képzés (magyar, német és angol nyelvek). Az Osztrák Intézettel együttműködve az Európaiskola lehetővé teszi a nyolcadik osztályosok számára, hogy letegyék a világszerte elismert „Österreichisches Sprachdiplom Mittelstufe” típusú nyelvvizsgát.

A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzése után a diákok folytathatják iskolai tanulmányaikat az Osztrák Gimnázium első osztályában (Osztrák Iskola Budapest) vagy bármely magyar, ill. osztrák középfokú oktatási intézményben.

Tevékeny, világra nyitott iskola: találkozások helye

A találkozás megkönnyíti a megértést. Diákcsereprogramok, partneriskolák, ausztriai és más európai országokba szervezett tanulmányi kirándulások által szeretnénk diákjaink idegen nyelvi kompetenciáját fejleszteni. Célunk ezzel továbbá, hogy elmélyítsük a különböző államokból származó polgárok különlegességeinek kölcsönös megértését.

Projektek és projektorientált tanítás arra ösztönzik a gyerekeket, hogy önállóan és célirányosan dolgozzanak. Nem feltétlenül csak a tartalmak megtanulása a cél, hanem különböző tanulási stratégiák elsajátítása, amelyek lehetővé teszik a gyerekeknek, hogy maguktól is eligazodjanak a világban.

Projektek és projektorientált oktatás a diákokat önálló és céltudatos tevékenységre sarkallják. Itt nem csak tananyagokról, hanem tanulási stratégiák elsajátításáról van szó, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek önállóan helyt tudjanak állni a világban.

Szívesen vetjük alá magunkat nemzetközi kihívásoknak és összehasonlításoknak. Nemzetközi projekteken és versenyeken való részvétellel bizonyítják diákjaink tudásukat és készségeiket.

Kapcsolatban vagyunk és együttműködünk iskolán kívüli intézményekkel, például kulturális központokkal, az Osztrák Intézettel, egyetemekkel és európai létesítményekkel Ausztriában és Magyarországon egyaránt.

 

Az Osztrák-Magyar Európaiskola tanári kara